Obszar wsparciaObszar wsparcia: Kulturowe dziedzictwo

Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego


 

Operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerstwo na poziomie programu: Norweska Rada Sztuki (Arts Council Norway)

Wartość programu z funduszy EOG: 10 000 000 euro

Cele i obszary wsparcia
Program ma na celu rozwój kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymianę dobrych praktyk z tego obszaru pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

Sposób wyłaniania projektów
W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartych naborów wniosków.

Realizowane projekty muszą wpisywać w następujące obszary tematyczne:

 • edukacja artystyczna i kulturalna,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • muzyka i sztuki sceniczne,
 • sztuki plastyczne i wizualne.


Współfinansowane będą następujące typy działań:

 • organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych,
 • wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych,
 • wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych,
 • współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik, dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania nielegalnego wywozu i wwozu oraz handlu skarbami kultury, zarządzania dziedzictwem narodowym,
 • współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.


Nabory wniosków
W ramach programu zaplanowano dwa nabory wniosków. Około 70% alokacji (z puli środków przeznaczonych realizację projektów, w tym dotyczących współpracy instytucjonalnej) zostanie przeznaczone na wsparcie dużych projektów, a 30% alokacji – na wsparcie małych projektów z zakresu wymiany kulturalnej.

Uprawnieni beneficjenci

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe,
 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
 • uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą),
 • archiwa państwowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

Wartość i poziom dofinansowania projektu
Małe projekty – wartość dofinansowania: od 50 000 euro do 150 000 euro.
Duże projekty – wartość dofinansowania: od 150 000 euro do 1 000 000 euro.
Poziom dofinansowania projektu: do 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane.

Źródło: www.eog.gov.pl
wróć
 • EEA Grants
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.